Sign in to oncemoreplease.com
    Login with Google
     Login with Facebook
    Login with Twitter
  • English
  • Hindi
  • Malayalam
Press and Media
ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതി വണ്‍സ്മോര്‍പ്ലീസ്‌.കോം 2013-03-07
¦çøÞ·cçÎ~ÜÏßW ÉáÄßÏ ºøßdÄæÎÝáÄáµÏÞÃí ÕYØí çÎÞV പ്ലീØí.çµÞ¢ ÉiÄß. ¦çøÞ·cø¢·æJ ÈÜï ÖàÜBæ{ çdÉÞrÞÙßMßAáµÏᢠ¥¿ßÏLø ¸GJßW ®¿áçAI ÎáXµøáÄܵæ{Aáùß‚í ØÞÇÞøÃAÞæø çÌÞÇÕWAøßAáµÏÞÃí ÕYØí çÎÞV പ്ലീØí  ÉiÄßÏßÜâæ¿. ÖøßÏÞÏ øàÄßÏßÜáU dÉÞÅÎßµ ºßµßræÏAáùß‚í ¥ÕçÌÞÇ¢ Øã×í¿ßAÞÈÞÃí ÉiÄß øâÉ¢ æµÞ¿áJ ç×ÞVGí ËßÜßÎáµ{ßÜâæ¿ Üfc¢ ÕAáKÄí. 

ÙÞVGí ¥xÞAí ÕKÞW æÉæGæKLá 溇â?? µáGßµ{áæ¿ ÎâAßW øµíÄdØÞÕÎáIÞÏÞW ®Lá 溇á¢. §Jø¢ ¥¿ßÏLø ¸GBæ{ çÈøß¿ÞX ÉÀßMßAáµÏÞÃí ÕYØí çÎÞV പ്ലീ í.çµÞ¢ ÉiÄßÉiÄßÏßÜâæ¿. æÙùßçx¼í §XÁc ËìçI×çaÄÞÃí ÉiÄß. øIá ÎáÄW ÎâKá ÎßÈßxí ÕæøÏáU ç×ÞVGí ËßÜßÎáµ{ßÜâæ¿ÏÞÃí ¦çøÞ·cø¢·æJ ¨ ÉáJX ¥ùßÕáµæ{ dɺøßMßAáKÄí. çØÞ×cW ÎàÁßÏÏáç¿Ïᢠ§Üµíçd¿ÞÃßµí ÎàÁßÏÏáç¿ÏᢠØÞÇcĵZ ÉøÎÞÕÇß dÉçÏÞ¼ÈæM¿áJáKá.

µâ¿ÞæÄ ÙÞVGí ¥xÞAí ÕøÞÈáU µÞøÃBZ ®æLÞæA, ®BæÈ §ÄßæÈ Îùßµ¿AÞ¢ ®KᢠÕßÖÆÎÞÏß ç×ÞVGí ËßÜßÎáµ{ßÜâæ¿ ÉùÏáKáI.í ÎÆcÉÞÈÕᢠÉáµÕÜßÏᢠ®BæÈ ÈßVJÞæÎKÄᢠºßdÄBZ ÕßÖÆàµøßAáKá. ÎØßW µÏùßÏÞW ÈßÜÕß{ßAÞæÄ ¥JøæÎÞøáØÞÙºøcæJ ®BæÈ èµµÞøc¢ 溇â?. µâ¿ÞæÄ µáGßµ{áæ¿ ÎâAßW ÈßKáU øµíÄ dÖÞÕ¢ ,ÜßÕV ØßçùÞØßØí ®Kà ¥Øá~Bæ{ ®BæÈ dÉÄßçøÞÆßAÃæÎKᢠç×ÞVGí ËßÜßÎáµZ ÈßVçiÖ¢ ÈWµáKá. ÌØí ØíçxÞMáµZ, ç×ÞMߢ·í ÎÞ{áµZ, ÌÞCáµZ, èÜdÌùßµZ, ØKiØ¢¸¿ÈµZ ®KßÕÏßÜâæ¿ÏÞÃí ºßdÄBZ dÉÆVÖßMß‚á ÕøáKÄí. µÞøcæJÏÜï µÞøÃæJÏÞÃí ºßµßrßçAIæÄK µÞøÃÕXÎÞøáæ¿ ©ÉçÆÖ¢ dÉÞÕVJßµÎÞAáµÏÞÃí æÙùßçx¼í §XÁc ËìçI×X.  

çµÞGÏ¢ æÎÁßAW çµÞ{¼ßæÜ dÉËØV çÁÞµí¿V ؼßÄí µáÎÞùᢠæÙùßçx¼í §Lc ËìçI×X çµÞ ³VÁßçÈxV æ¼ÏߢØí ç¼ÞV¼á¢ ÉáÜVçÕ{ÏßW ¥ÄßÅßµ{ÞµáKá
ആരോഗ്യ വെബസൈറ്റിനു മലയാളം പതിപ്പ് 2013-02-13
ഹെറിറ്റേജ് ഇന്ത്യ ഫൌണ്ടേഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് 2013-02-07
പ്രാഥമിക ചികില്‍ത്സ ബോധവല്‍ക്കരണത്തിന് ഫൌണ്ടേഷന്‍ 2012-09-10

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷക്കായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് 2012-09-08
NGO makes shortfilms on health care, hygiene - Deccan Chronicle 2012-09-07

As many as 700 short-films on First Aid and hygiene, each with 90 minutes duration, are being released by an NGO with a view to spreading awareness among the public.

Heritage India Foundation has initiated the project titled ‘Once More Please.’ In the first phase, a set of 25 short films would be released in Delhi on World First Aid Day on September 8. They relate to the timely and proper administration of First Aid in health emergencies.The shortfilms are in English and Hindi.

The foundation would also bring out similar short-films in other regional languages as well as in the languages of the South East Asian countries. “We also aim at checking the unhygienic habits in the medical sector,” said a member of the foundation.

Information on various medical jargons would also be provided through the short films that are shot at various parts of the state.

The Once More Please films will reach people through various mediums like YouTube ( http://www.youtube.com/oncemorepleasedotcom ), various websites, mobile phones and TV sets at public places like railway stations.